VFX یا جلوه های ویژه چیست؟

VFX یا جلوه های ویژه چیست؟  در جهان تصویری ، جلوه های ویژه بصری جایگاه خود را بدست آورده و تقریبا هیچ فیلمی و یا تبلیغی را نمی توان دید که حداقل یک بخش از زیر مجموعه جلوه های ویژه بصری در آن بکار نرفته باشد . این هنر امروزه ادامه مطلب…

فرم ورود به سایت