انیمیشن ورزشی

رامونیک مفتاخر است به ساخت هزار انیمیشن سه بعدی با بیش از هزار حرکت تخصصی ورزشی و فیزیوتراپی